Серверийн идэвхжүүлэлт явагдаж байна...

Strong keywords ...

Б.Халиун 

Ажиллын туршлага:

2019 – одоо  Зочлох үйлчилгээний чөлөөт ажилтан
2017 - 2019    Борлуулалт, маркетингийн албаны дарга, ibis Styles Зочид буудал
2016 - 2017    Ерөнхий менежер Grand Hill Зочид буудал
2014 - 2016    Төслийн менежер Otog.mn
2012 - 2014    Аяллын менежер Country Voyage 
2010 - 2012    Жуулчны мэдээллийн төвийн ажилтан, Тур гайд

Судалгааны чиглэл:

  1. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж, борлуулатад нөлөөлөх нь;
  2. Аялал жуулчлал дах орон нутгийн иргэдийн оролцоо;
 

Бүтээл туурвил:

2022 Б.Халиун, С.Амаржаргал, М.Билэгсайхан. ИРГЭДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТЫН СУДАЛГАА, Бизнес Иновац сэтгүүл2021 М.Билэгсайхан, С.Амаржаргал, Р.Номиндарь, Б.Халиун. Аялал жуулчлалын хуулийн шинэчлэл: Төв Азийн орнуудын туршлага, Mongolian Diaspora ISSN 2765-65192021 М.Билэгсайхан, С.Амаржаргал, Б.Халиун. 21 аймгийн нутгийн иргэдийн аялал жуулчлалын талаарх мэдлэг, ойлголтын судалгаа, Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв, ААТТӨҮГ


Мэдээ мэдээлэл авах
#subscribe